Kursplan för

Rehabiliteringsteknik
Rehabilitation Engineering

TNX097, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-br, C4-da, D4, E4-mt, F4, M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att öppna ögonen för teknikens möjligheter för människor som har funktionsnedsättningar för att öka självständighet, livskvalitet och möjlighet att delta i samhället. Kunskaper om människan och förmågan att sätta sig in i olika människors livssituation kommer att vara viktiga egenskaper hos en ingenjör för att kunna delta i samhällets strävan mot mångfald.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I denna kurs får du träffa människor som har en funktionsnedsättning och som berättar om sin teknikanvändning. Du får genomföra inlevelseövningar där funktionsnedsättningar simuleras och analysera hur olika produkter uppfyller sådana designkriterier som syftar till att skapa produkter för en bred målgrupp (Universal Design, Design for All, Inclusive Design). Du får också träna din förmåga att lösa ingenjörsmässiga problem i ett människonära designprojekt där resultatet antingen är en universellt utformad produkt eller ett hjälpmedel som syftar till att lösa ett specifikt problem. Konkreta övningar och uppgifter varvas med teori och tillfällen för diskussion.


Exempel på forskningsprojekt inom rehabiliteringsteknik presenteras.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Om individuella obligatoriska uppgifter, hemtentamen och projektarbete bedöms som godkända, erhålls betyg 3.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 35
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen enligt Ladok 17 juni.
Kursen överlappar följande kurser: TNS120, TNX096

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Neveryd, universitetsadjunkt, tekn lic, hakan.neveryd@certec.lth.se
Examinator: Håkan Neveryd, universitetsadjunkt, tekn lic, hakan.neveryd@certec.lth.se
Lärare: Bitte Rydeman, fil dr, bitte.rydeman@certec.lth.se
Lärare: Kirsten Rassmus Gröhn, universitetslektor, tekn dr, kirre@certec.lth.se
Lärare: Björn Breidegard, universitetslektor, tekn dr, bjorn@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning