Kursplan för

Tribologi
Tribology

MMEF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M3, MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger insikt i hur rullningslager och glidlager dimensioneras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kul- och rullagerteori. Rullningslagerberäkningar och dimensionering. Hydrodynamisk vätskefilmsteori för glid- och rullningsrörelse. Glidlager. Hydrostatiska lager. Smörjmedel.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska uppgiften är godkänd. Denna kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för denna specifika uppgift. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMEA01 Mekanik-Statik och partikeldynamik plus FMEA25 Mekanik-Dynamik eller FMEA30 Mekanik, och FHL013 Hållfasthetslära.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MME022

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Lars Vedmar, Lars.Vedmar@mel.lth.se
Kursansvarig: Univ.lektor Anette Andersson, Anette.Andersson@mel.lth.se
Hemsida: http://www.mel.lth.se/Kurser/TribologiAK/TribAK.html