Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
TRIBOLOGIMME022
Tribology

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: M3, MD3. Kursansvarig: Univ. lektor Lars Vedmar, Lars.Vedmar@mel.lth.se, Maskinelement. Förutsatta förkunskaper: FME052 Mekanik och FHL013 Hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska uppgiften är godkänd. Denna kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för denna specifika uppgift. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Syfte
Kursen ger insikt i hur rullningslager och glidlager dimensioneras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kul- och rullagerteori. Rullningslagerberäkningar och dimensionering. Hydrodynamisk vätskefilmsteori för glid- och rullningsrörelse. Glidlager. Hydrostatiska lager. Smörjmedel.

Litteratur
Jacobson B, Vedmar L: Tribologi. KFS 2007.