Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MEKANIK - DYNAMIKFMEA25
Mechanics - Dynamics

Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FME052. Obligatorisk för: M2, MD2. Kursansvarig: Univ. lekt. Per Lidström, per.lidstrom@mek.lth.se, Mekanik. Förutsatta förkunskaper: FMEA01 Mekanik, statik och partikeldynamik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och Skriftlig projektrapport. Projektet utförs i grupper om två där gruppen arbetar självständigt med möjlighet till support i samband med schemalagda datorövningar. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Partikelsystemets kinetik. Kinematik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Tröghetsmoment. Kinematik och kinetik för stela kroppar i planet. Arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment samt stöt. Roterande koordinatsystem.

Små svängningar i odämpade och dämpade mekaniska system. Fri svängningsrörelse samt svängning med tvångsvillkor. Partikelrörelse och stelkroppssvängning. Studie av fysikaliska företeelser så som självsvängning och svävning. Vibrationsanalys innefattande egenvinkelfrekvens och dämpningsfaktor.

Litteratur
Nyberg, C. Mekanik Fortsättningskurs, Liber, 2006.
A short introduction to ADAMS, Avdelningen för Mekanik, LTH.
Project in Mechanics, Avdelningen för Mekanik, LTH.