Kursplan för

Projektering
Feasibility Studies on Industrial Plants

KET050, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: K4-p
Valfri för: W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen förmedlar tekniken för projektering av kemiska processanläggningar samt praktisk tillämpning av anläggningsteknisk förprojektering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Huvuddelen av kursen utgörs av genomförandet av en projekteringsuppgift. Denna består i att bearbeta ett aktuellt problem vid ett industriföretag, exempelvis teknisk, ekonomisk och marknadsmässig bearbetning av ett förprojekt avseende upptagning av ny tillverkning av en produkt, eller förprojektering av industriella apparater och anläggningar, vilket även kan innefatta utvärdering av befintlig utrustning. Skriftlig redovisning av projektet, samt muntlig redovisning, är vanligtvis förlagda till det aktuella industriföretaget.

Teoridelen ger en bakgrund till de faktorer som måste beaktas vid projektering. Marknad: prisbildning och kostnader, prognos- och trendanalys. Ekonomi: Uppskattning av drift- och kapitalkostnader, investerings- och betalningsflödeskalkyler, exernaliteter och livskostnader, osäkerhets- och känslighetsanalys, investeringsredogörelse och projektvärdering. Teknik: processyntes, flödesbalanser, samt utformning och dimensionering av processer. Normer och lagstiftning: kemiska produkter, processäkerhet, miljö och lokalisering. Teoridelen ger också en allmän orientering om ett projekts utvecklingsfaserna från idé till färdig fabrik, samt praktiska anvisningar om hur man organiserar och arbetar i en projektgrupp.

Gästföreläsningar över praktikfall, tillämpningar och fördjupning inom aktuella områden som berör projekteringsmetodiken. Övningar omfattande investeringskalkylering och kostnadsuppskattning, samt användning av flowsheetingprogram för design och kostnadsuppskattning av processutrustning.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Projekteringsuppgift, grupparbeten och närvaro vid schemalagda lektioner.

Delmoment
Kod: 0106. Benämning: Teori.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Grupparbeten och föreläsningar. Delmomentet omfattar: Gästföreläsningar samt föreläsningar och grupparbeten om flowsheeting, kostnadsuppskattning och kalkylering.
Kod: 0206. Benämning: Projektering.
Antal högskolepoäng: 12. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projekteringsuppgift. Delmomentet omfattar: Bearbetning i grupp av förelagd projekteringsuppgift i samarbete med företag.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst två av kurserna KETN05, KETF20, KETN10, KET010. Kursen KETN05 rekommenderas starkt.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KAT070, KBT042, KTE110, KTE120

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Hans T. Karlsson, Hans.Karlsson@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ket050