Kursplan för

Miljövetenskap
Environmental Technology

FMIA01, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för samhällets påverkan på miljön och för möjligheter att påverka denna, särskilt utifrån bygg- och anläggningssektorns perspektiv. Vidare skall den studerande under kursen stimuleras till diskussion om teknikerns roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Principerna bakom begreppet hållbar utveckling. Principer för hur föroreningar uppkommer och sprids. Väsentliga miljöproblem relaterade till samhällets råvaru- och energibehov.

Miljöarbete i företag – principer och exempel. Huvuddragen i lagstiftningen inom miljöområdet.

Bygg- och anläggningsprojekt i ett livscykelperspektiv: material- och resursanvändning, miljö- och hälsofarliga material, avfallshantering m m. Bygg- och anläggningssektorns bidrag till samhällets miljöproblem.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid diskussionsseminarium och eventuellt studiebesök. Ett mindre projektarbete genomförs i grupp, och detta skall redovisas muntligt samt i form av en skriftlig rapport som uppfyller grundläggande formella krav. Skriftlig tentamen, vars resultat bestämmer slutbetyget för kursen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMI640, FMIF15, GEMF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Retzner, charlotte.retzner@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se