Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MILJÖVETENSKAPFMI640
Environmental Technology

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA2, IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Prestationsbedömning: Godkänd Afu, inklusive en kort skriftlig rapport (järnvägsteknik, väg- trafikteknik). Obligatorisk närvaro vid diskussionsseminarium och studiebesök. Ett mindre projektarbete genomförs i grupp, och detta skall redovisas muntligt samt i form av en skriftlig rapport som uppfyller grundläggande formella krav. Skriftlig tentamen, vars resultat bestämmer slutbetyget för kursen. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för samhällets påverkan på miljön och för möjligheter att påverka denna, särskilt utifrån bygg- och anläggningssektorns perspektiv. Vidare skall den studerande under kursen stimuleras till diskussion om teknikerns roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägs- och väg/trafikområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Principerna bakom begreppet hållbar utveckling. Principer för hur föroreningar uppkommer och sprids. Väsentliga miljöproblem relaterade till samhällets råvaru- och energibehov.

Miljöarbete i företag – principer och exempel. Huvuddragen i lagstiftningen inom miljöområdet.

Bygg- och anläggningsprojekt i ett livscykelperspektiv: material- och resursanvändning, miljö- och hälsofarliga material, avfallshantering m m. Bygg- och anläggningssektorns bidrag till samhällets miljöproblem.

Byggteknik - järnvägsteknik, väg/trafikteknik: Kursens afu-del består av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde.

Litteratur
Brandt, N & Gröndahl, F: Miljöeffekter. Kompendium i miljöskydd, del 4. Industriellt Miljöskydd KTH, Stockholm, 2000.
Vetenskapliga artiklar, stenciler, fallstudier m.m.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs.