Kursplan för

Mekaniska vibrationer
Mechanical Vibrations

FMEN11, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, F4, F4-bem, M4-bem, Pi4-bem
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig:

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Små svängningar för n-frihetsgradsystem. Fria svängningar och påtvingade svängningar. Dämpmekanismer. Gyroskopiska krafter. Modanalys (normalmoder, komplexa moder). Överföringsfunktioner. Transienta förlopp. Kontinuerliga system och vågutbredning. Vibrationsdämpning och vibrationsisolering. Exempel på numerisk analys av mekaniska vibrationer. Industritillämpningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMEF05, FMEN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ. lektor Kristina Nilsson, Kristina.Nilsson@mek.lth.se
Hemsida: http://www.mek.lth.se