Kursplan för läsåret 2007/2008
MEKANISKA VIBRATIONERFMEF05
Mechanical Vibrations

Antal högskolepoäng: 8. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FME110, FME110 och FMEN10. Valfri för: F3, F3tf, I3pu, M4, M4fo, M4mo, M4pu, Pi4, Pi4bs. Kursansvarig: Univ.lektor Per Lidström, per.lidstrom@mek.lth.se, Mekanik. Förkunskapskrav: FMEA01 Mekanik - Statik och partikeldynamik, FMEA05 Mekanik - Dynamik, FMA420 Linjär algebra samt FMA410 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Små svängningar för n-frihetsgradsystem. Dämpmekanismer. Gyroskopiska krafter. Modanalys (normalmoder, komplexa moder). Överföringsfunktioner. Transienta förlopp. Kontinuerliga system och vågutbredning. Vibrationsdämpning och vibrationsisolering. Exempel på numerisk analys av mekaniska vibrationer.

Litteratur
M. Géradin & D. Rixen: Mechanical Vibrations. John Wiley & Sons.
Lidström, P: Lecture notes on Mechanical Vibrations.