Kursplan för

Mekaniska vibrationer
Mechanical Vibrations

FMEN10, 8 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-bem, M4, M4-bem, Pi4, Pi4-bs
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att:

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Små svängningar för n-frihetsgradsystem. Dämpmekanismer. Gyroskopiska krafter. Modanalys (normalmoder, komplexa moder). Överföringsfunktioner. Transienta förlopp. Kontinuerliga system och vågutbredning. Vibrationsdämpning och vibrationsisolering. Exempel på numerisk analys av mekaniska vibrationer.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMEF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ. lektor Kristina Nilsson, Kristina.Nilsson@mek.lth.se
Hemsida: http://www.mek.lth.se