Kursplan för

Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial
Building Materials

VBMA05, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna bedöma hur byggnadsmaterialen påverkar miljö, arkitektonisk utformning och hushållning med resurser.

Kursinnehåll

Kursen behandlar materialens

Studenterna genom för två laborationer i grupper om max fyra studenter. En laboration om betonggjutning och en laboration om olika processer som tex temperaturrörelser och diffusion.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationer.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Skriftlig examination.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig examination
Kod: 0213. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laboration

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Arkitekturteknik 1.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBM011, VBM012, VBM611

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lektor Katja Fridh, katja.fridh@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/utbildning/vbma05/