Kursplan för

Byggnadsmaterial
Building Materials

VBM012, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BI1, V1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar materialens 

De tre laborationerna utförs i grupper om fmaximalt fyra studenter och behandlar bla gjutning av betong, värme och fukttransport samt hållfasthet och krypning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som består av en teoridel och en räknedel. I kursen ingår även tre obligatoriska laborationer som skall genomföras och godkännas. För V-studenter: Två uppgifter som behandlar materialval ska bearbetas och godkännas .

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Skriftlig examination.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examination
Kod: 0212. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laboration

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBM011, VBM611, VBMA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Johansson, peter.johansson@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se
Övrig information: För V: Kursen ingår i ett informellt kursblock kallat Byggnadsteknik. Övriga kurser är FAFA45 samt VBFA01. I kursblocket ingår en stor projektuppgift kallad "huset Huset". I denna projektuppgift finns ett flertal delinlämningar som sträcker sig över tre läsperioder. För BI: Projektuppgiften ”huset Huset” som utgör del av kursen när denna ges på V-programmet ingår inte och i stället utökas kursens teoriavsnitt till att mer detaljerat behandla polymerer och metaller.