Kursplan för

Byggproduktion
Technique for Construction Management

VBEF15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-hb, V4-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens målsättning är att ge kännedom om byggföretagens marknad, affärsidé, ledning, organisation, ekonomi, kvalitets- och miljösystem och strategi. Vidare skall väsentliga kunskaper ges som krävs för att genomföra byggprojekt såsom kunskaper i tid- och resursplanering, aktivt kvalitetsarbete, miljöarbete, anbuds- och produktionskalkylering etc. som sker inom byggföretag. Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om ledning och produktionsstyrning av byggprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar, övningar, och en arbetsplatsuppgift. Föreläsningarna innehåller bl. a genomgångar inför övningarna och kommentarer till genomförda övningsuppgifter. Vissa moment såväl muntliga som skriftliga kommer att vara på engelska. Under hela terminen arbetar ni i grupper. Ni får själva dela in er i grupper. Under den schemalagda övningstiden finns tillgängliga övningssalar men tiden räcker oftast inte till för att slutföra hela uppgiften. Övningsuppgifterna skall redovisas skriftligt och sammanställas i en slutrapport.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Betyget baseras på tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBFA01 Husbyggnads- och installationsteknik och VBEF01 Projektledning.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Obligatoriska moment kan förekomma i kursen. Vissa moment i kursen kan ges på engelska.