Kursplan för

Projektledning
Project Management

VBEF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: V3
Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper i projektledning, projektstyrning och projektorganisation. På projektnivå skall kursen ge en förståelse för ledning av projekt, formulering av projektmål samt planering, uutförande, uppföljning och utvärdering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Under de första veckorna av kursen finns ett relativt stort mått av lärarledda föreläsningar, övningar och seminarier. Denna del avslutas med en begreppstentamen i slutet av fjärde kursveckan. Under den tredje veckan av kursen påbörjas också ett arbete med ett tillämpningsprojekt. Projektarbetet bedrivs i mindre grupper. Projektarbetet och kursen avslutas med en skriftlig projektredovisning, interngranskning av rapporten och muntlig projektredovisning.

I kursen behandlas datorstöd och hjälpmedel för att hantera de ovan nämnda kunskapsområdena.

I ett projektexempel skall studenterna visa att de kan tillämpa projektledning i ett konkret projekt. Tyngdpunkten i detta moment är att se på helheten i projektet. Ett viktigt inslag är att studenterna skall kunna redovisa och motivera sina förslag i form av en projektledningsplan.

Studenterna ska även lämna in individuella projekthandböcker.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända projektuppgifter, individuell projektdagbok samt skriftlig tentamen. Slutbetyget består till 50% av betyget på projektuppgifter och till 50% av resultatet från skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBE110

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.gland@construction.lth.se
Kursansvarig: Kristian Widén, kristian.widen@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Obligatoriska moment i kursen kan förekomma. Vissa moment i kursen kan ges på engelska.