Kursplan för

Processbaserad verksamhetsutveckling
Process-based Business Development

MTTN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4, I5-mf, M4-lp, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande målsättning är att inom området processbaserad verksamhetsutveckling ge teknologen såväl konkreta verktyg och metoder som principer, synsätt och visionära perspektiv. Genom erhållen förståelse, färdighet och attitydutveckling ges en grund för framtida aktivt deltagande i den processorientering som alltmer präglar näringsliv och offentlig sektor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Drivkrafter och motiv för processbaserad verksamhetsutveckling. Processer och processynsättet. Kund och kundtillfredsställelse. Identifiering och kartläggning av processer. Kpi/mätsystem för processer. Analys och utveckling av processer. Business Process Management. Tvärorganisatoriska processer. Processorienterade organisationer. Verksamhetsutveckling och förändringsmetoder utifrån processparadigm (t.ex. tqm, bpr, six sigma, lean). Framtida utveckling inom området (såsom sälj- och verksamhetsplanering, tvärfunktionell integration).

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter (exempelvis case, spel och projekt).

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Processbaserad verksamhetsutveckling.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Omfattar litteratur och föreläsningar.
Kod: 0210. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Två inlämningsuppgifter utföres. En avseende utveckling av en huvudprocesskarta och en avseende utveckling av mätsystem för en av processerna i huvudprocesskartan (order-till-leverans).

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper från grundläggande obligatoriska kurser inkl tillämpningskurser.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MTT230, MTTN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dag Näslund, dag.naslund@tlog.lth.se
Lärare: Hana Hulthén, hana.hulthen@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se
Övrig information: Kursen rekommenderas efter uppnådda 150 högskolepoäng. Huvudlärare är universitetslektor Dag Näslund. Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kommer att medföra uteslutning från kursen.