Kursplan för kalenderåret 2006
PROCESSBASERAD VERKSAMHETSUTVECKLINGMTT230
Process-based Business Development

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: I4XAI, I4XPEL, M3, V3. Kursansvarig: Docent Everth Larsson, everth.larsson@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Rekommenderade förkunskaper: MTT105 Logistik, MIO012 Industriell ekonomi, AK och MIO022 Företagsorganisation eller motsvarande kunskaper. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkända inlämningsuppgifter och godkänd skriftlig tentamen. Slutbetyget är endast relaterat till tentamensbetyget. Hemsida: http://www.tlog.lth.se/.

Mål
Kursens övergripande målsättning är att inom området processbaserad verksamhetsutveckling ge studenten såväl konkreta verktyg och metoder som attityder, principer, synsätt och visionära perspektiv. På så sätt ges en grund för framtida aktivt deltagande i den processorientering som alltmer präglar näringslivet.

Innehåll
Drivkrafter och motiv för processbaserad verksamhetsutveckling. Processer och processynsättet. Processorienterade organisationer. Struktur och ledarskap för processorganisationer. Kund och kundtillfredsställelse. Identifiering och kartläggning av processer. Mätsystem för processer. Analys och utveckling av processer. Verksamhetsutveckling med processparadigm.

Litteratur
Ljungberg, A & Larsson, E: Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur, Lund 2001.