Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
PROCESSBASERAD VERKSAMHETSUTVECKLINGMTTN05
Process-based Business Development

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MTT230, MTT230, MTT230 och MTT230. Valfri för: I4ai, I4lp, M4, M4lp. Kursansvarig: Tekn doktor Anders Ljungberg, anders.ljungberg@trivector.se, Teknisk logistik. Förutsatta förkunskaper: Kunskaper från grundläggande obligatoriska kurser inkl tillämpningskurser. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Endast tentamen är betygsgrundande. Övrigt: Kursen rekommenderas efter uppnådda 150 ECTS-poäng. Huvudlärare är Tekn dr Anders Ljungberg.

Syfte
Kursens övergripande målsättning är att inom området processbaserad verksamhetsutveckling ge teknologen såväl konkreta verktyg och metoder som principer, synsätt och visionära perspektiv. Genom erhållen förståelse, färdighet och attitydutveckling ges en grund för framtida aktivt deltagande i den processorientering som alltmer präglar näringslivet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Drivkrafter och motiv för processbaserad verksamhetsutveckling. Processer och processynsättet. Processorienterade organisationer. Struktur och ledarskap för processorganisationer. Kund och kundtillfredsställelse. Identifiering och kartläggning av processer. Mätsystem för processer. Analys och utveckling av processer. Verksamhetsutveckling med processparadigm.

Litteratur
Ljungberg, A & Larsson, E: Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur, senaste utgåvan.