Kursplan för

Materialkemi
Materials Chemistry

KOO045, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: K4-m, N4-m
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i fasta tillståndets strukturkemi och dess karakteriseringsmetoder, samt materialkemi inkluderande syntesmetoder. Kursen skall också ge fördjupande kunskaper i sambandet mellan atomstruktur och materials kemiska och fysikaliska egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar huvudområdena; symmetri och atomstrukturer hos oorganiska material, metoder för karaktärisering av fasta material, syntes av kristaller, sambandet mellan atomstruktur och olika fysikaliska egenskaper. Kursen omfattar också defekter i kristallina material.

Övningar: Symmetri och kristallstrukturer

Projektarbete: Materialkaraktärisering. Projektarbetet redovisas i form av en skriftlig rapport och en muntlig presentation för kursdeltagarna

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, vars resultat ger slutbetyg. Godkänt tillämpat projekt inklusive skriftlig och muntlig presentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi, KOO022 Oorganisk kemi och KOO052 Material- och polymerteknologi eller KOOA01 Allmän och oorganisk kemi och KOO095 Funktionella material.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FFFN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Staffan Hansen, staffan.hansen@chem.lu.se
Hemsida: http://www.polymat.lth.se/
Övrig information: Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpat projekt (obligatoriskt).