Kursplan för

Oorganisk kemi
Inorganic Chemistry

KOO022, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: K2
Alternativobligatorisk för: B2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna utnyttja sina kunskaper om atomens uppbyggnad och grundämnenas periodiska system för att förutsäga grundämnens och oorganiska föreningars egenskaper och reaktivitet.

Kursinnehåll

Följande moment behandlas:

 

Projektarbete: Praktiska moment utvalda för att belysa viktiga delar av kursen

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Genomfört projekt. Tentamensresultatet ger slutbetyg.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOO101 Grundläggande kemi.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Staffan Hansen, staffan.hansen@chem.lu.se
Hemsida: http://www.polymat.lth.se/
Övrig information: Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar samt ett tillämpat projekt (obligatoriskt).