Kursplan för

Grundläggande kemi
Fundamental Chemistry

KOO101, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1, K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge en grundläggande förståelse och kunskap om kemiska processer och förlopp samt ge en grund för vidare kemistudier. Att ge nödvändig kunskap för det kemiska fackspråket på såväl engelska som svenska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Kurslitteraturen är på engelska och ska ses som en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig och fackmässig inriktning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänt nomenklaturprov och godkända laborationer. Kontinuerlig examination: Godkända laborationsförhör och inlämningsuppgifter ger betyg 3. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen. För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0105. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt nomenklaturprov och godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer som illustrerar kursinnehållet.
Kod: 0205. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och laborationsförhör ger betyg 3. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Obligatoriska tester och inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOO070, KOO080, KOO081, KOOA01, KOOA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Jan-Olle Malm, Jan-Olle.Malm@polymat.lth.se
Kursansvarig: Dr. Johan Reimer, Johan.Reimer@kemi.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate_education/