Kursplan för

Hållfasthetslära, allmän kurs
Solid Mechanics, Basic Course

FHL013, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M2, MD2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet är att ge sådana baskunskaper i hållfasthetslära som det förväntas att varje M-civilingenjör besitter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Del 1
Kursen behandlar enaxlig spännings- och deformationsanalys med tillämpningar på dimensionering m.a.p. tillåtna spänningar och deformationer hos drag- och tryckbelastade stänger, böjbelastade balkar och vridbelastade cirkulära stänger.

Grundbegreppen normal- och skjuvspänning, normal- och skjuvtöjning definieras. Utgående från mätningar på enaxliga provstavar formuleras idealiserade materialmodeller, som uppvisar elastiska, plastiska och viskoelastiska beteenden. Skillnaden mellan statiskt obestämda och bestämda problemtyper diskuteras m.a.p. lösningsmetodiken, och därvid uppmärksammas behovet av deformationsvillkor för de statiskt obestämda problemen.

Elementär stabilitetsteori för axialbelastade strävor diskuteras och dimensioner med hjälp av Eulers elementarfall.

Del 2
Först generaliseras de enaxliga begreppen från AKI, d.v.s. det allmänna elastiska randvärdesproblemet formuleras (här ingår allmänna spänningar och töjningar, Hookes generaliserade lag, allmänna jämviktsdifferentialekvationer samt tillhörande randvillkor). Som exempel på lösning av det allmänna elastiska randvärdesproblemet behandlas vridning av balkar med icke-cirkulärt tvärsnitt och beteendet av rotationssymmetriska skivor/rör. Därefter behandlas teorin för mätning med trådtöjningsgivare och den praktiska användningen illustreras i en laboration. Som underlag för dimensionering av konstruktionselement beaktas flytvillkor, spricktillväxt och utmattning. Därefter behandlas den systematiska strukturmekaniken för fackverk och virtuella arbetets princip introduceras. Energimetoder i form av Maxwells, Bettis och Castiglianos satser beskrivs. Slutligen ges en introduktion till det dynamiska beteendet av enkla strukturer.

Övningar i problemlösning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen sker skriftligt på respektive del. Betyg ges på delmomenten AKI (del 1) och AKII (del 2). För att få slutbetyg krävs att laborationerna utförts, att inlämningsuppgifterna fullgjorts samt godkända deltentamina. I delkursen AKI används s.k. kontinuerlig examination.

Delmoment
Kod: 0199. Benämning: Hållfasthetslära AK I.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Två skriftliga deltentamina under kursens gång samt laboration och inlämningsuppgift. Delmomentet omfattar: Del 1 enligt beskrivningen i kursplanen.
Kod: 0299. Benämning: Hållfasthetslära AK II.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen samt en laboration och en inlämningsuppgift. Delmomentet omfattar: Del 2 enligt beskrivningen i kursplanen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA430 Flerdimensionell analys, FMEA30 Mekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FHL021, FHL055, FHL105, FHLA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Niels Saabye Ottosen, Niels_Saabye.Ottosen@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se