Kursplan för

Hållfasthetslära, grundkurs
Solid Mechanics, Basic Course

FHL105, 4,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: F2
Valfri för: BME4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge baskunskaper i hållfasthetslära med tillämpningar på verklighetsnära problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen definieras hållfasthetslärans två mest grundläggande begrepp, spänning och töjning och sambandet mellan dessa båda storheter etableras. Ett viktigt delmoment i kursen är spänningsanalys, med tonvikten lagd på det plana spänningstillståndet. Spännings- och deformationsanalysen tillämpas på de tre grundläggande belastningsfallen enaxligt drag/tryck, vridning och böjning, först var för sig och sedan i kombination. Denna kunskap kommer också att användas för att lösa statiskt obestämda problem inom balkböjningen. Ett avsnitt ägnas åt beräkning av risken för utmattningsbrott. Som en introduktion till behandling av material med tidsberoende egenskaper ägnas ett avsnitt åt sambandet mellan spänning och töjning i reologiska modeller.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen efter kursens slut.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA430 Flerdimensionell analys, grundläggande kurser i Mekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FHL013, FHL021, FHL055, FHLA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Per Ståhle, Per.Stahle@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se