Kursplan för

Mekanik
Engineering Mechanics

FMEA30, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M2, MD2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att:Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studentenKursinnehåll

Statik: Krafter, moment och kraftsystem i två och tre dimensioner. Likvärdiga kraftsystem. Friläggning och jämvikt. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Jämvikt för fackverk och ramar. Fördelade krafter (masscentrum, tyngdpunkt (3D), flexibla kablar). Friktion. Potentiell energi och stabilitet.

Dynamik: Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Arbete och energi. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Impuls och impulsmoment, samt stöt.Partikelsystemets kinetik. Kinematik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Tröghetsmoment. Kinematik och kinetik för stela kroppar i planet. Arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment samt stöt. Roterande koordinatsystem. Små svängningar i odämpade och dämpade mekaniska system. Fri svängningsrörelse samt svängning med tvångsvillkor. Partikelrörelse och stelkroppssvängning. Studie av fysikaliska företeelser så som självsvängning och svävning. Vibrationsanalys innefattande egenvinkelfrekvens och dämpningsfaktor.

MATLAB: Numeriska beräkningar, formulera scripts, definiera funktioner, grafisk presentation,sybolisk beräkning, derivering och integrering, ekvationslösning, differentialekvationer, lineär algebraKursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig deltentamen och sluttentamen. Godkänd projektrapport och godkända inlämningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Statik och partikeldynamik.
Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig deltentamen.
Kod: 0213. Benämning: Dynamik.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0313. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd projektrapport.
Kod: 0413. Benämning: Inlämningsuppgift 1.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inl uppgift.
Kod: 0513. Benämning: Inlämningsuppgift 2.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inl uppgift.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra och FMAA01/05 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMEA01, FMEA25, FMEA05, FMEA20, FMEA10, FMEA15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ. lekt. Per Lidström, per.lidstrom@mek.lth.se
Hemsida: http://www.mek.lth.se/Education