Kursplan för

Rehabiliteringsteknik
Rehabilitation Engineering

TNX097, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-da, D4, E4, E4-mt, F4, F4-mt, M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att öppna ögonen för hur teknik kan skapa nya möjligheter för människor med funktionsnedsättningar. Kunskaper om teknikanvändaren, användargränssnitt och förmågan att förstå helheten kommer att vara viktiga egenskaper hos en ingenjör i framtidens designprocess.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I denna kurs får du träffa människor med funktionsnedsättningar som berättar om sin teknikanvändning. Du får genomföra inlevelseövningar där funktionsnedsättningar simuleras och analysera hur olika produkter uppfyller kriterierna för universal design. Du får också träna din förmåga att lösa ingenjörsmässiga problem i ett människonära designprojekt.

Exempel på forskningsprojekt inom rehabiliteringsteknik presenteras.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Om individuella obligatoriska uppgifter, hemtentamen och projektarbete bedöms som godkända, erhålls betyg 3.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 35
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen enligt Ladok 17 juni.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: TNS120, TNX096

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Neveryd, universitetsadjunkt, tekn lic, hakan.neveryd@certec.lth.se
Examinator: Håkan Neveryd, universitetsadjunkt, tekn lic, hakan.neveryd@certec.lth.se
Lärare: Bitte Rydeman, fil dr, bitte.rydeman@certec.lth.se
Lärare: Kirsten Rassmus Gröhn, universitetslektor, tekn dr, kirre@certec.lth.se
Lärare: Björn Breidegard, universitetslektor, tekn dr, bjorn@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning