Kursplan för

Introduktion till kvantfältteori
Introduction to Quantum Field Theory

EXTP30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: F5
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten de teoretiska begrepp, baserade på kvantmekanik och speciell relativitetsteori, som behövs för att beskriva relativistiska partiklar och deras växelverkningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig teoritentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMFN10 Kvantmekanik, fortsättningskurs 2 eller EXTP25 Teoretisk partikelfysik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Rathsman, johan.rathsman@thep.lu.se
Hemsida: http://www.thep.lu.se/english/education/courses/introduction_to_quantum_field_theory/
Övrig information: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (FYTN10) och följer inte läsperiodsindelningen.