Kursplan för

Teoretisk partikelfysik
Theoretical Particle Physics

EXTP25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2013-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten de teoretiska grunderna för standardmodellen för partikelfysik samt dess möjliga utvidgningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Muntlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska kurser i matematik och fysik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Bijnens, bijnens@thep.lu.se
Hemsida: http://www.thep.lu.se/english/education/courses/theoretical_particle_physics/
Övrig information: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (FYTN04) och följer inte läsperiodsindelningen.