Kursplan för

Krets- och mätteknik
Circuits and Measurements

ETE604, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA1, IEA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om grundläggande elektriska komponenter och samband i elektrisk kretsteori. Kunskaperna knyts till lösning av teoretiska problem och laborativa inslag med stark anknytning till verkligheten.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Del likström:

Del växelström:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För att erhålla betyget 3 krävs godkända skriftliga tentamina, godkända redovisningar av laborationsförberedelser inför varje laborationstillfälle samt godkända laborationer inklusive en laborationsrapport. Högre betyg avgörs via de skriftliga tentamina. Slutbetyg = heltalsdelen av (3,5 x delbetyg 1 + 4 x delbetyg 2 ) / 7,5, dock högst 5,0.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Krets- och mätteknik, del 1.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Avsnitt i kursen som berör likström.
Kod: 0208. Benämning: Krets- och mätteknik, del 2.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Avsnitten i kursen som berör växelström.
Kod: 0308. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETE602, ETE603

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Daniel Sjöberg, daniel.sjoberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ete604