Kursplan för

Multicoreprogrammering
Multicore Programming

EDAN25, 6 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, D4-is, D4-pv, F4, Pi4, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska använda kunskapen från EDAF15 Algoritmimplementering vid programmering på multicores, dvs att lära sig att implementera en algoritm så effektivt som möjligt på en given multicoredator, dels för traditionella multiprocessorer med delat minne, och dels för multicores där kommunikation mellan cores hanteras explicit i mjukvara som t.ex med DMA på Cellprocessorn, samt att förstå fördelar och nackdelar med dessa två olika multicorearkitekturer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Multiprocessorer, klassificering av cachemissar, parallellisering av ett sekventiellt program genom decomposition, assignment, orchestration, och mapping, owner-computes regeln, memory consistency models, sequential consistency, weak ordering, release consistency, Pthreads, OpenMP, Cellprocessorn, aktuell forskning inom multicores.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkända datorlaborationer samt godkänd inlämningsuppgift (projekt). Projekt utgörs av ett program som ska skrivas dels för en multiprocessor med fyra processorer, och dels för en Cellprocessor.Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Kursen får läsas samtidigt som EDAF15.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Laborationer och ett projekt.
Kod: 0214. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA116

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Skeppstedt, jonas.skeppstedt@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edan25