Kursplan för

Projektkurs infrastruktur
Project Course Infrastructure

VVBN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är studera ett konkret anläggningsprojekt hela vägen från planering, projektledning och förvaltning där kursdeltagarna med olika bakgrund och kompetens skall jobba i grupper för att tillsammans lösa olika problem. Efter genomgången av kursen skall kursdeltagarna känna sig förtrogna med planering, genomförande och förvaltning av stora anläggningsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom skriftlig och muntlig beskrivning av projektet samt en individuell skriftlig hemuppgift. Examinationen av projektuppgiften sker gruppvis. Projektarbetet utgör 80 procent av betyget medan hemuppgiften utgör de resterande 20 procenten. Obligatorisk fältövning och studiebesök i 2 dagar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVF10 Utformning av vägar och järnvägar, VVBN05 Drift och underhåll av vägar, VVBN10 Vägbyggnadsteknik, VBEN15 Byggledning samt VGTF01 Grundläggningsteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sven Agardh, Sven.Agardh@tft.lth.se
Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Kursen ges i Lund