Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
UTFORMNING AV VÄGAR OCH JÄRNVÄGARVTVF10
Highway and Railway Design

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ??2129 och VVB027. Obligatorisk för: IBYV3. Valfri för: V4at, V4tv. Kursansvarig: Zsuzsanna Toth-Szabo, Zsuzsanna.Toth-Szabo@tft.lth.se och Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Trafik och väg. Förutsatta förkunskaper: VVBF20 Vägbyggnad eller VTVA45 Väg- och järnvägsteknik. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom en dugga omfattande begrepp och definitioner, skriftlig och muntlig beskrivning av projektet samt en individuell skriftlig hemuppgift. Examinationen av projektuppgiften sker gruppvis. Projektarbetet utgör 80 procent av betyget medan hemuppgiften utgör de resterande 20 procenten. Obligatorisk fältövning i 2 dagar. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen ges i Lund. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
I kursen behandlas metodik vid projektering av vägar och järnvägar på landsbygden. Fördjupade kunskaper om geometrisk utformning av vägar/järnvägar förmedlas med tonvikt på metoder och modeller samt kvalitetskrav på underlag och hjälpmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Värdera och genomföra en syntes av relevant information från olika discipliner med olika perspektiv vid projektering av en väg med ett hållbart förhållningssätt.

Innehåll
Kursen omfattar två ämnesområden vägbyggnad och järnvägsbyggnad och likheter och skillnader mellan dessa ämnen. Ett vägobjekt på landsbygden följs från idé till färdig detaljutformning. Förutsättningar för utformningsarbetet förmedlas. Principer och grunder för gällande anvisningar och riktlinjer för geometrisk utformning och dimensionering av vägar och järnvägar studeras. Samspel plan och profil analyseras ur trafikantperspektiv. Vägarkitekturen beskrivs. Stor vikt läggs vid vägens och järnvägens inpassning i terrängen. En analysmetodik för olika element i landskapet förmedlas och diskuteras. Utformning av olika korsningstyper genomförs. Korsningen mellan väg och järnväg studeras samt för- och nackdelar av olika lösningar diskuteras. Datorhjälpmedel används för att beskriva olika underlag under projekteringens gång samt för projekteringsarbetet. Vägens och järnvägens konsekvenser på miljön kartläggs och dess nytta för samhället värderas.

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2010
delar av Vägar och Gators Utformning, VGU
Föreläsningsanteckningar

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Utformning av vägar och järnvägar.
Antal Högskolepoäng: 12. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete i små grupper. Max tre personer per grupp.

Kod: 0210. Benämning: Hemtenta.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Hemtantamen av begrep från VGU.