Kursplan för

Vägbyggnad
Road Construction

VVBF20, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vägar på landsbygden och hur de fungerar under sin tekniska livslängd, d.v.s. sambandet mellan planering, projektering, byggande, kontrollmetoder, drift och underhåll av vägar samt återanvändning av vägbyggnadsmaterial.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna förklara och använda grundläggande begrepp inom vägbyggnad

Kunna beskriva funktionen och uppbyggnaden av flexibla respektive styva vägöverbyggnader vid olika mark- och terrängförhållande

Känna till olika kontrollmetoder vid byggande och underhåll av anläggningar

Kunna beräkna kostnader för ett vägprojekt

Förstå betydelsen av samhällsekonomiska utvärderingar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Utvärdera olika jord och terrängförhållanden samt utforma och designa en väglinje med plan- och profilritning, samt en tvärsektion

Implementera olika dimensioneringsmetoder, Svenska såsom utländska för design av vägkonstruktioner

Konstruera ett arbetsrecept för tillverkning av en standardasfaltbeläggning samt utvärdera massans egenskaper utifrån uppsatta krav enligt rådande specifikationer

Genomföra och redovisamaterial laborationer och tillverka asfalt och bestämma material egenskaper hos grus och asfaltbeläggningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av en systematisk planering och genomförande av vägar och analysera information som används i och värdera reliabiliteten hos resultaten utifrån tillgänglig information

Kursinnehåll

Planering och projektering av väglinje, samspel mellan plan och profil

Typsektioner, tvärsektion och normalsektion enligt svenska normer VGU.

Uppbyggnad och dimensionering av överbyggnader enligt Svenska och utländska metoder

Analytisk dimensionering av överbyggnader. Beräkning av materialrespons och återstående livslängder hos vägöverbyggnader

Materialval och materialegenskaper hos asfalt och obundna vägbyggnadsmaterial.

Mätmetoder från terrass till färdig yta

Samhällsekonomi. Kostnadsberäkningar

Tillverkning och analys av olika asfaltbeläggningar

Drift och underhåll av vägar inom tätorter och på landsbygden

Återanvändning av vägbyggnads material

Inslag av ingenjörsfärdigheter, användning av AutoCad i projektering av vägar

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både gruppvis och individuellt. Gruppexaminationen är baserad på skriftligt presentation av projektarbetet Vägen Vägen. Den individuella examinationen sker skriftligt i slutet av kursen med både teori och räkneuppgifter. I kursen ingår obligatorisk deltagande och skriftligt redovisning av laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTGA01 Teknisk geologi och VSMA05 Byggnadsmekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVBF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Kursen ges på Svenska