Kursplan för

Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar
Railway Planning and Design Methodology

VTVF80, 11 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska förstå planerings- och projekteringsprocesserna för spårbunden trafik och kunna tillämpa kursens planeringsmetoder för att ta fram funktions- och systemkrav för ett övningsobjekt samt järnvägstekniska lösningar som tillfredsställer dessa krav.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen ingår följande moment:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända skriftliga redovisningar och inlämningar. Godkända projektarbeten. Som slutbetyg erhålls det viktade medelvärdet av projektarbete och skriftliga redovisningar och inlämningar.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Del 1.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända skriftliga redovisningar och inlämningar. Som betyg för kursdel 1 erhålls det viktade medelvärdet av skriftliga redovisningar och inlämningar. Delmomentet omfattar: Järnvägslagstiftning, Miljölagstiftning, Strukturerad kravhantering, Samhällsekonomisk kalkyl, nyttor, effekter och konsekvenser, Anläggningskostnader samt Trafikplanering.
Kod: 0212. Benämning: Del 2.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: I kursdelen ingår momenten att i rapportform redovisa järnvägstekniska lösningar som uppfyller de funktions- och systemkrav som tagits fram under kursdel 1.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTVA35, VTVF35, VTVF45.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTVF25, VTVF65

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Stellan Jönsson, stellan.jonsson@trafikverket.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges vid Campus Helsingborg.