Kursplan för

Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken
Traffic Control and Telecommunication in Railway Traffic

VTVF35, 12 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom det signal- och teletekniska området på både system- och komponentnivå. Kursen syftar också till att ge insikt i hur utformningen av de signaltekniska anläggningarna påverkar kapaciteten samt hur de teletekniska anläggningarna utnyttjas av olika aktörer inom järnvägen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· Kunna redogöra för de signaltekniska grundtermerna och definiera dessa

· Kunna redogöra för de signaltekniska anläggningarnas konstruktion, utformning och funktion

o Signaler och tavlor

o Spårledningar

o Växlar

o Vägskydd

o Signalställverk

o Linjeblockering

o ATC

o ERTMS/ETCS

Kunna redogöra för uppbyggnad och funktion för:

o Banverkets transmissionsnät

o Banverkets radiosystem MobiSIR

o Banverkets telefonnät

Kunna redogöra för hur det teletekniska systemet används av olika aktörer inom järnvägen

· Kunna redogöra för hur störningar i de teletekniska anläggningarna kan påverka hela järnvägssystemet

Kursinnehåll

Kursen innehåller omfattande delar om de olika signaltekniska anläggningarnas konstruktion, utformning och funktion samt hur dessa anläggningar samverkar i ett trafikstyrningssystem.

Sambandet mellan järnvägsfordonens egenskaper och utformningen av de signaltekniska anläggningarna samt hur utformningen påverkar kapaciteten är också centrala avsnitt.

Kursen innehåller även avsnitt om de olika teletekniska anläggningarnas konstruktion, utformning och funktion.

En viktig del av kursen är att påvisa hur de teletekniska anläggningarna samverkar med andra tekniska system som används vid järnvägen.

Kursens afu-del består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända skriftliga tentamina. Godkänd afu.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Del 1.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt tentaresultat.
Kod: 0210. Benämning: Del 2.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt tentaresultat.
Kod: 0310. Benämning: Del 3.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt tentaresultat.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA40, Fysik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS605, VTT622

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Thomas Zarnhall, Järnvägsskolan, thomas.zarnhall@trafikverket.se
Kursansvarig: Anders Wretstrand, Anders.Wretstrand@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges vid Järnvägsskolan i Ängelholm.