Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
PLANERINGS- OCH PROJEKTERINGSMETODIK AV JÄRNVÄGSANLÄGGNINGARVTVF25
Railway Planning and Design Methodology

Antal högskolepoäng: 23. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VVBF01, VVBF01 och VVBF01. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se och Stellan Jönsson, stellan.jonsson@banverket.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: Banteknik för ingenjörer (VVB662), Signalteknik, trafikstyrning och kapacitet (VTT621), Teleteknik inom spårtrafiken (ETS605), Elteknik – elektrisk spårtrafik (EIE631). Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Godkända projektarbeten. Godkända skriftliga redovisningar och inlämningar. Som slutbetyg erhålls det viktade medelvärdet av tentamen, projektarbete och skriftliga redovisningar och inlämningar. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen ges vid Campus Helsingborg. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna ska förstå planerings- och projekteringsprocesserna för spårbunden trafik samt kunna tillämpa kursens planeringsmetoder. De ska också ha förståelse för järnvägsunderhållets betydelse för driftssäkerhet och kostnad.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår följande moment:

Litteratur
Kurspärmar, Järnvägsskolan
Perfect Track, Pelle Corshammar

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Del 1.
Antal Högskolepoäng: 8. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända skriftliga redovisningar och inlämningar. Som slutbetyg erhålls det viktade medelvärdet av tentamen, projektarbete och skriftliga redovisningar och inlämningar.. Delmomentet omfattar: Innehåll I kursdelen ingår följande moment: Järnvägslagstiftning, miljölagstiftning Strukturerad kravhantering Samhällsekonomisk kalkyl, nyttor, effekter och konsekvenser Miljökonsekvensbeskrivningar Trafikplanering.

Kod: 0208. Benämning: Del 2.
Antal Högskolepoäng: 7. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Kod: 0308. Benämning: Del 3.
Antal Högskolepoäng: 8. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt projektarbete.