Kursplan för

Transport och samhälle
Transports and Society

VTVA40, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge grundläggande kännedom om den fysiska planeringen i samhällsbyggandet med tyngdpunkt på infrastrukturen samt
ge studenten kunskap om transportsektorns marknad och krav från samhälle och kunder samt om transportsektorns organisation och finansiering.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägs- och väg/trafikområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå och kunna redovisa processen på olika planeringsnivåer vid fysisk planering

ha grundläggande kännedom om relevant lagstiftning

kunna identifiera aktörer, beskriva deras interagerande och hur avvägningen mellan olika intressena sker.

kunna beskriva samhällets (svenska och EU) krav på transporter

kunna beskriva kundernas, resenärers och transportköpares, krav och behov av transporter

kunna beskriva transportörers möjligheter och intresse av att tillgodose kraven

kunna beskriva de aktuella myndigheternas organisation och finansiering

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· kunna redovisa skriftligt och muntligt inhämtade kunskaper från föreläsningar, egna fältstudier och litteraturstudier.

· kunna sammanställa information från olika källor, jämföra och dra självständiga slutsatser

Kursinnehåll

Huvuddragen i planeringsprocessen på nationell, regional och kommunal nivå samt interaktionen mellan olika nivåer och aktörer. Huvuddragen i den fysiska planeringens process, dess aktörer och regelverk.

Kursinnehållet appliceras på ett verkligt planeringsprojekt. Projektet studeras närmare med hjälp av projektunderlag och vid ett studiebesök. Inlärningen sker genom arbete både enskilt och i grupp och med övningar i anslutning till föreläsningar.

Sveriges och EU:s transportpolitiska mål, resenärers önskemål om transporter samt godstransportköpares krav och önskemål om transporter. Vidare behandlas transportörernas möjligheter och intresse av att tillgodose de olika önskemålen. De svenska transportmyndigheternas organisation och finansiering samt planeringsprocessen på nationell och regional nivå tas upp.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, fältarbete och studiebesök, enskilda litteraturstudier, rapportpresentationer och opposition.

Kursens afu-del består av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För att bli godkänd krävs godkända delrapporter och slutrapport, utfört fältarbete samt muntlig presentation och opposition och godkänd afu. Studenten skall dessutom ha deltagit i studiebesök och lämnat en individuell rapport från detta.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Transport och samhälle.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG.
Kod: 0211. Benämning: Arbetslivsförankrad utbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAK630, VTT612, VTVA15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se
Kursansvarig: Bengt Holmberg, bengt.holmberg@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Undervisning i form av föreläsningar, fältarbete, litteraturstudier, rapportpresentation och opposition.