Kursplan för läsåret 2007/2008
TRANSPORTSEKTORNS MARKNAD OCH KRAVVTT612
The Transport Market

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVA15. Obligatorisk för: IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Bengt Holmberg, bengt.holmberg@tft.lth.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: AAK630 samhällsbyggnad introduktion. Prestationsbedömning: För att bli godkänd krävs godkända delrapporter och slutrapport, utfört fältarbete samt muntlig presentation och opposition och godkänd afu. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Ge studenten kunskap om transportsektorns marknad och krav från samhälle och kunder samt om transportsektorns organisation och finansiering.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägs- och väg/trafikområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna beskriva samhällets (svenska och EU) krav på transporter

kunna beskriva kundernas, resenärers och transportköpares, krav och behov av transporter

kunna beskriva transportörers möjligheter och intresse av att tillgodose kraven

kunna beskriva de aktuella myndigheternas organisation och finansiering

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· kunna redovisa skriftligt och muntligt inhämtade kunskaper från föreläsningar, egna fältstudier (intervjuer) och litteraturstudier.

· kunna sammanställa information från olika källor, jämföra och dra självständiga slutsatser.

Innehåll
Kursen omfattar svenska och EU:s transportpolitiska mål, resenärers önskemål om transporter samt godstransportköpares krav och önskemål om transporter. Vidare behandlas transportörernas möjligheter och intresse av att tillgodose de olika önskemålen. De svenska transportmyndigheternas organisation och finansiering samt planeringsprocessen på nationell och regional nivå tas upp.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, fältarbete (intervjuer med resenärer, godstransportköpare och transportörer), enskilda litteraturstudier, rapportpresentationer och opposition.

Kursens afu-del består under termin 2 av praktik inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde.

Litteratur
För rapportskrivning: Strömquist Siv, Skrivboken. Gleerups 2000. Svenska Språknämnden, Svenska skrivregler. Liber 2000.
Referenslitteratur: Ett kursbibliotek står till studenternas förfogande