Kursplan för läsåret 2007/2008
SAMHÄLLSBYGGNAD, INTRODUKTIONAAK630
Social Structure, Introduction

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVA15 och VTVA20. Obligatorisk för: IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Univ.adj Åsa Knutson, asa.knutson@tft.lth.se, Trafikteknik. Prestationsbedömning: Examination sker i grupp. För godkänt erfordras godkända övningsuppgifter, aktivt deltagande i slutpresentation av projektuppgift, godkänd slutrapport samt godkänd afu. Studenten skall dessutom ha deltagit i studiebesök och lämnat en individuell rapport från detta. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge grundläggande kännedom om den fysiska planeringen i samhällsbyggandet med tyngdpunkt på infrastrukturen samt om GIS-användning som stöd i planeringsprocessen.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägs- och väg/trafikområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå planeringsprocessen på olika planeringsnivåer vid fysisk planering

ha grundläggande kännedom om relevant lagstiftning

ha grundläggande kännedom om de möjligheter GIS-analyser erbjuder vid fysisk planering

Innehåll
Huvuddragen i planeringsprocessen på nationell, regional och kommunal nivå samt interaktionen mellan olika nivåer och aktörer. Ansvaret för den fysiska planeringen. Huvuddragen i den fysiska planeringens plan- och regelverk.

Underlag, verktyg och genomförande.

Grundläggande begrepp inom kartografi och GIS.

Hur uppgifter i databaser kan kopplas ihop med kartografiska uppgifter och åskådliggöras och analyseras med hjälp av kartor och geografiska informationssystem.
Kursinnehållet appliceras på ett verkligt planeringsprojekt. Projektet studeras närmare vid ett studiebesök. Inlärningen sker genom arbete både enskilt och i grupp och med övningar i anslutning till föreläsningar. En GIS-övning görs med praktisk tillämpning på projektet.

Övningsuppgifterna skall sammanställas till en slutrapport som redovisar hela planeringsprocessen.

Kursens afu-del består av studiebesök samt deltagande i branschanknuten säkerhetsutbildning.

Litteratur
Kompendium i samhällsbyggnad.
Kompendium i GIS