Kursplan för

Simulering av rumsbrand (CFD)
Simulation of Fires in Enclosures

VBRF15, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: BI3, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen är avsedd att ge kunskap om hur man simulerar brand- och brandgasspridning med ”Computational Fluid Dynamics”, (CFD), med olika modelleringsmetoder (LES och RANS) vid brandteknisk dimensionering och brandutredningar samt en förståelse för de ingående numeriska och fysikaliska modellernas begränsning och kännedom om de vanligaste felkällorna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig individuell tentamen samt godkända individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgift. Gruppuppgiften skall redovisas både muntligt och skriftligt. Den skriftliga grupprapporten ska följa Brandtekniks regler för inlämningsuppgifter på nivå II, http://www.brand.lth.se/fileadmin/brandteknik/utbild/inuppgkrav.pdf.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBR022 Brandkemi.
Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet årskurs 3.
Kursen överlappar följande kurser: VBRN15, VBR200

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Patrick van Hees, Patrick.van_Hees@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.