Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SIMULERING AV RUMSBRAND (CFD)VBR200
Simulation of Fires in Enclosures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VBRN15. Valfri för: BI3, RH4. Kursansvarig: Professor Patrick van Hees, Patrick.van_Hees@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: VBRF05 Branddynamik. Förutsatta förkunskaper: VBR022 Brandkemi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för studerande på brandingenjörsprogrammet årskurs 3. Prestationsbedömning: Skriftlig individuell tentamen samt godkända individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgift. Gruppuppgiften skall redovisas både muntligt och skriftligt. Den skriftliga grupprapporten ska följa Brandtekniks regler för inlämningsuppgifter på nivå II, http://www.brand.lth.se/fileadmin/brandteknik/utbild/inuppgkrav.pdf. Övrigt: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Hemsida: http://www.brand.lth.se/?id=VBR200.

Syfte
Kursen är avsedd att ge kunskap om hur man simulerar brand- och brandgasspridning med ”Computational Fluid Dynamics”, (CFD), med olika modelleringsmetoder (LES och RANS) vid brandteknisk dimensionering och brandutredningar samt en förståelse för de ingående numeriska och fysikaliska modellernas begränsning och kännedom om de vanligaste felkällorna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Föreläsningsanteckningar
Manualer till olika datorprogram exempelvis AC3D, SOFIE, FDS, CFX och visualiseringsprogram.
SFPE-handboken Kap 3:8 ”Modelling Enclosure Fires Using CFD” by G.Cox and S.Kumar
Carlsson, J: Computational strategies in flame-spread modelling involving wooden surfaces. Brandteknik, Report 1028 Lic.avhandling Lund 2003. kapitel 4-6.