Kursplan för

Simulering av rumsbränder
Simulation of Fires in Enclosures

VBRN15, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Brandteknik.
Obligatorisk för: MFST1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen är avsedd att ge kunskap om hur man simulerar brand- och brandgasspridning med ”Computational Fluid Dynamics”, (CFD), vid brandteknisk dimensionering och brandutredningar samt en förståelse för de ingående numeriska och fysikaliska modellernas begränsning och kännedom om de vanligaste felkällorna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig individuell tentamen samt godkända individuella inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Brandkemi.
Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antagen till MFST eller avlagd BSc-examen eller motsvarande
Kursen överlappar följande kurser: VBR200

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Patrick van Hees, Patrick.van_Hees@brand.lth.se