Kursplan för

Logistik i försörjningskedjor
Supply Chain Management

MTT240, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4, I4-lp, I4-mf, M4-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Supply chain management kan definieras som ”systematisk och strategisk koordinering av affärsprocesser och funktioner inom och mellan företag längs med försörjningskedjan i syfte att långsiktigt förbättra såväl det enskilda företagets som hela försörjningskedjans konkurrenskraft”. Följaktligen ger kursen avancerade kunskaper om logistik och stödjande informationssystem från ett försörjningskedjeperspektiv. Studenten skall få kunskap om principer och metoder som kan användas för att skapa effektiva och rationella flöden av varor och information, från råvaruproducent, längs hela försörjningskedjan till den konsumerande kunden. Vidare skall kursen ge studenten färdigheter i att hantera olika metoder och verktyg för att analysera, utforma och utveckla företags försörjningskedjor. Kursen skall förmedla en helhetssyn avseende försörjningskedjors drift, ledning och strategi, samt orientera om några aktuella forskningsområden inom området..

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär t.ex att:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna

Studenten förväntas också kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förhoppningsvis kommer studenten att få ett livslångt intresse för att aktivt bidra till att föra den logistiska professionen framåt såväl akademiskt som tillämpat.

Kursinnehåll

Kursen består av fem delar: Koncept, Processer, Ledning, Strategi och Verktyg. Först diskuteras och definieras begreppen processer och försörjningskedja (eng: supply chain), därefter diskuteras struktur och organisation utifrån dessa perspektiv, t.ex. rörande outsourcing och relationer längs försörjningskedjan. I processdelen av kursen avhandlas distribution, produktion, inköp, transporter och logistikservice. Olika aspekter på ledning av försörjningskedjor diskuteras under kursens tredje del, bl.a. informationsbehov för effektiva processer i försörjningskedjan samt olika aspekter på globalisering och hur detta påverkar företagens verksamhet. Fjärde delen behandlar strategiska överväganden i samband med integrerad ledning av försörjningskedjor. Femte delen beskriver trender och nyheter. I kursen ges en obligatorisk tentamen baserad på kurslitteraturen. Under kursen får studenterna öva sig i användningen av metoder och verktyg för att analysera och utforma olika processer i försörjningskedjan, bl.a. genom att analysera, beskriva och muntligt presentera case/praktikfall. Uppgifterna är obligatoriska och görs i grupp.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkänd dugga/tentamen och godkända case samt att företagsspelet fullgjorts.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Logistik i försörjningskedjor.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd dugga/tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar och ligger mitt i kursen.
Kod: 0208. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter/case betygssätts enligt normal graderad betygsskala. Betyg från inlämningsuppgift utgör 50% och sammanvägs med duggan för att ge slutbetyget på hela kursen. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifterna/casen innebär att i grupp analysera och lösa praktikfall (case) samt beskriva och muntligt presentera analysen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MTTF10 eller MTT091 Materialhantering, MTT045 Internationell distributionsteknik, MIO022 Företagsorganisation samt MIO030 Material- och produktionsstyrning.
Begränsat antal platser: 100
Urvalskriterier: Urval sker genom att a) prioritera studenter med inriktning/specialisering där kursen ingår, b) antal poäng som uppnåtts på programmet, c) erhållna betyg på kurser inom programmet där slutbetyg erhållits.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MTT016

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Associate Professor Dag Näslund, dag.naslund@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kommer att medföra uteslutning från kursen.