Kursplan för vårterminen 2007
LOGISTIKMTT105
Logistics

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2. Valfri för: I3XIE, L3XTG, Pi3, RH4, INEK4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Eva Berg, eva.berg@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter ger betyget 3. För högre betyg ges en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen ger grundläggande kunskaper om ett företags logistiksystem, d.v.s. de synsätt och principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera materialflödet från leverantör, genom företaget och till kund. Den skall även ge en orientering om det därtill hörande informationsflödet, och ge en förståelse för hur logistiken kan påverka ett företags resultat och lönsamhet.

Kursen skall vidare ge viss färdighet i att analysera, utforma och välja logistiksystem för det producerande företaget, samt bidra till en attitydförändring hos studenten så att han/hon lättare kan identifiera och förstå de problem (och möjligheter!) som är vanliga inom logistiken.

Kursen utvecklar studenternas helhetssyn på företaget, och bidrar förhoppningsvis till ett bestående intresse för logistikfrågor. Kursen lägger en grund för fortsättningskurser inom området där såväl utvidgade som fördjupade perspektiv ges på olika delar av logistiksystemet och hela försörjningskedjan.

Innehåll
Kursen består av tre delar: Logistiksystemet, Logistikverktygen och Logistikens möjligheter. Den första delen innehåller vad logistik är, vilka delar ett logistiksystem består av, olika logistikaktiviteter samt planering och styrning. Under logistikverktygsdelen avhandlas metoder för att analysera nuläget, ledtidsanalys, grundläggande lagerstyrning samt klassificering/segmentering av produkter och kunder samt totalkostnadsbegreppet. Den avslutande delen av kursen behandlar logistikens utveckling och innehåller t.ex. helhetssyn, inköp, strukturförändringar och försörjningskedjor.

Litteratur
Aronsson, H., B. Ekdahl & B. Oskarsson: Modern logistik – för ökad lönsamhet. Liber, senaste utgåvan.