Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
MATERIAL- OCH PRODUKTIONSSTYRNINGMIO030
Production and Inventory Control

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: E4, E4pe, I4, M4, M4lp, M4pr, V4ib. Kursansvarig: Fredrik Olsson, Fredrik.Olsson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förutsatta förkunskaper: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK, FMS012 Matematisk statistik AK (eller motsvarande). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs, förutom godkänd tentamen, att en obligatorisk inlämningsuppgift med avslutande laboration fullgjorts och godkänts. Inlämningsuppgiften skall lösas självständigt i grupper om 2-3 studenter. Hemsida: http://www.pm.lth.se.

Syfte
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper beträffande styrning och utformning av produktions- och lagersystem samt ge kännedom om olika metoder, rutiner och hjälpmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha kunskaper och förståelse inom följande områden:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Under föreläsningarna behandlas: Introduktion, Produktionsekonomiska indelningsgrunder, Produktberedning, Nätverksplanering, Planering av produktionssystemet, Linjebalanseringsmetodik, Produktionens styrande system, Prognoser, Beordringssystem, Orderkvantiteter, Säkerhetslager, Flera nivåer, Nettobehovsplanering, Koordination av order, Cyklisk planering, Implementering, Huvudplanering, Detaljplanering, Körplanering, Beordring och bevakning. Räkneövningarna ägnas åt kvantitativ problemlösning inom de områden som behandlas på föreläsningarna.

Litteratur
Axsäter, S., Lagerstyrning, Studentlitteratur, 1991.
Kompendiematerial.