Kursplan för

Internetprotokoll
Internet Protocol

ETSF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-ks, D4, D4-ks, E4, E4-ks, MWIR2
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att förse studenterna med fördjupade kunskaper, teoretiska såväl som tillämpade, om funktionen samt uppbyggnaden hos de mest centrala protokollen som bygger upp Internet. Man skall speciellt erhålla en djupare teknisk förståelse om:

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innebär fördjupade studier av IP-nätverksteknologi. Inlärningsmomenten är av teoretisk såväl som praktisk karaktär (i första rummet föreläsningar och laborationer). Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om datorkommunikation i allmänhet och TCP/IP-sviten i synnerhet, och går speciellt djupare in på olika typer av transportprotokoll och routing/vägvalsprinciper.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Duggor och/eller tentamen samt laborationer.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0210. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Laborationer i Internetprotokoll.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS110, ETSF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Jens A Andersson, jens_a.andersson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsf10
Övrig information: Undervisningsformer: Föreläsningar, eventuellt övningar, laborationer.