Kursplan för

Internetprotokoll
Internet Protocol

ETSF05, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C2
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att förse studenterna med fördjupade kunskaper, teoretiska såväl som tillämpade, inom fysiska lagret och länklagret samt om funktionen och uppbyggnaden hos de mest centrala protokollen som bygger upp Internet. Man skall speciellt erhålla en djupare teknisk förståelse om:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innebär fördjupade studier av länk- och IP-nätverksteknologi. Inlärningsmomenten är av teoretisk såväl som praktisk karaktär (i första rummet föreläsningar och laborationer). Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om datorkommunikation i allmänhet, och går speciellt djupare in på olika typer av länkprotokoll, transportprotokoll och routing/vägvalsprinciper.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen och laborationer identiska med ETSF10 samt ett ytterligare prov för kursens första del.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0210. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport.
Kod: 0310. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig korttenta. Delmomentet omfattar: Omfattar de första 1,5 hp av kursen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS130 Kommunikationssystem.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS052, ETS110, ETSF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Jens A Andersson, jens_a.andersson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsf05
Övrig information: Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer.