Kursplan för

Kravhantering
Requirements Engineering

ETS170, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, C4-da, D4, D4-pv, E4, E4-pv, F4, F4-pv, I4, I4-pvs
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom kravhantering i storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Kursen ger både teoretisk analysförmåga inom ämnet och praktisk tillämpning av metoder och tekniker för kravhantering. Kursen ger träning i att läsa vetenskapliga artiklar i ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar ger en översikt av teorin och hjälp till självstudier. Projektarbete ger praktisk träning i kravprocessens olika delar. Övningarna relaterar teorin till praktik genom diskussion av lösningar till uppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Projektarbete bedöms i grupp, genomförda och rapporterade laborationer bedöms parvis, och skriftlig tentamen bedöms individuellt. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbetets betyg och poängtalet på tentamen.

Delmoment
Kod: 0107. Benämning: Kravhantering.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen baseras till 60% på resultatet av tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.
Kod: 0207. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen baseras till 40% på resultatet projektarbetet. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS672

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Björn Regnell, bjorn.regnell@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/ets170
Övrig information: Kursen innefattar ett projekt på 3 hp.