Kursplan för

Webb-intelligens och informationssökning
Web Intelligence and Information Retrieval

EITN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, D4-ks
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att öka förståelsen för metoder för informationssökning (Information Retrieval), strukturering, och kunskapsextraktion (text mining) speciellt från Internet-baserade källor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

på egen hand kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Informationssökning: Basala begrepp för sökning och rankning, vektormodeller, tf-idf baserad relevans. System för informationssökning.

Sökspråk: Olika sökspråk för sökning i strukturerade databaser presenteras.

Strukturerad information: Indexering, sökning och relevansrankning av sökresultat. Exemplifieras med hjälp av sökningar i strukturerade databaser (SRU/CQL).

"Feature extraction": Extrahera egenskaper för dokument.

Grundläggande metoder för kunskapsextraktion och klassificering (som neurala nätverk, Support Vector Machines m fl) gås igenom och experimenteras med. Utnyttja extraherade egenskaper för att implementera ämnes-klassifikation för textdokument.

Prestanda: Prestandamätetal som precision och "recall".

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen samt godkända laborationer och inlämningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.
Kod: 0213. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter.
Kod: 0313. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär Algebra.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: EIT031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Anders Ardö, Anders.Ardo@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn01
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.