Kursplan för läsåret 2007/2008
WEBB-INTELLIGENSEIT031
Web Intelligence

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EITN01 och EITN05. Valfri för: C4, D3. Kursansvarig: Anders Ardö, Anders.Ardo@it.lth.se, Inst f informationsteknologi. Förkunskapskrav: EDA011 Programmeringsteknik eller EDA016 Programmering. Förutsatta förkunskaper: EIT150 Internet Inuti eller EDA095 Nätverksprogrammering. EDA132 Tillämpad artificiell intelligens (läses med fördel parallellt). Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.it.lth.se/courses/will/.

Syfte
Kursens syfte är att öka förståelsen för metoder för informationsinsammling, strukturering, och kunskapsextraktion speciellt från Internet-baserade källor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

på egen hand kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa prov på förmåga att hantera för studenten nya metoder och resultat

Innehåll
Inledning: Grundläggande klient/server arkitektur för WWW samt tillhörande teknologier och standarder som HTTP och HTML.

Dynamiska Web-applikationer: Användning av cookies och skript för att introducera minne i WWW-applikationer.

Strukturerad information: XML baserade standarder, för att respresentera och genomföra transformationer på strukturerad information, som XSL, XPATH. Indexering, sökning och relevansrankning av sökresultat. Exemplifieras med hjälp av Web-tjänster (SOAP, REST) och sökningar i strukturerade databaser (SRU/CQL).

Informationsinsamling: Tekniker för generella och ämnesspecifika Web-robotar presenteras.

Computational Intelligence: Metoder för kunskapsextraktion (som neurala nätverk) gås igenom och experimenteras med.

Integration: Allt vävs samman i en intelligent Web-applikation som illustrerar interaktionen mellan de olika komponenterna.

Litteratur
Artiklar och document från Webben