Kursplan för

Stadsåterbruk - teori och metod
Urban Recycling - Theory and Methods

ASBN06, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom hållbar stadsgestaltning.
Obligatorisk för: MSUD1
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att vidga studenternas referensramar och fördjupa deras förmåga till kritisk reflektion omkring aktuella internationella tendenser rörande hållbara urbana förändringsprocesser. Kursens syfte är också att utveckla studentens förmåga att förstå, analysera och värdera stadsgestaltningens konstnärliga aspekter och uttrycksmedel. Vidare syftar kursen till att utveckla studentens förmåga att på ett ifrågasättande och kreativt sätt, verbalt och i skrift, integrera teoretisk kunskap och ett humanistiskt förhållningssätt i reflektioner omkring gestaltningsmässiga aspekter av stadsmiljöer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen utgör en teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN02 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk (15 hp). Innehållet behandlar främst teoretiska, metodologiska och gestaltningsmässiga utgångspunkter för hållbar stadsutveckling.

Undervisningen sker främst i form av övningsuppgifter, föreläsningar, seminarier och studiebesök. Arbetet i kursen genomförs med nära anknytning till gestaltningsuppgiften i kursen ASBN02 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk (15 hp).

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänd skrivuppgift, godkända övningar samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ASB180, ASBN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Catharina Sternudd, catharina.sternudd@arkitektur.lth.se
Övrig information: Denna kurs utgör en obligatorisk teoretisk och metodinriktad fördjupning till ASBN02 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk (15 hp).