Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
STADSÅTERBRUK - TEORI OCH METODASBN05
Urban Recycling - Theory and Methods

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Arkitektur. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB180. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Minst tre års godkänd heltidsutbildning på högskolenivå (eller kandidatexamen) i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering. Urvalskriterier: För behörighet ska studenten ha fullföljt 6 terminers utbildning på högskolenivå för arkitekt, landskapsarkitekt eller fysisk planerare. Prestationsbedömning: Godkänd skrivuppgift, godkända övningar samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Övrigt: Denna kurs utgör en obligatorisk teoretisk och metodinriktad fördjupning till ASBN01 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk (18 hp). Dessa kurser läses lämpligen också tillsammans med kursen ASBN20 Stadskvalitet och urban form (6 hp).

Syfte
Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskap om teoretiska grunder för hållbar stadsgestaltning. Vidare syftar kursen till att vidga studenternas referensramar och fördjupa deras förmåga till kritisk reflektion omkring aktuella internationella tendenser rörande urbana förändringsprocesser. Kursen syftar också till att fördjupa studenternas förmåga till analys av stadsrum och stadsstrukturer med avseende på hållbarhetsaspekter. Detta sker främst genom kvalificerade analyser av stadsrum och strukturer med hjälp av vedertagna teoretiska analyshjälpmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen utgör en teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN01 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk (18 hp). Innehållet behandlar främst teoretiska utgångspunkter för hållbar stadsgestaltning. Undervisningen i denna del sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Studenterna ges också en orientering om och träning i att använda vedertagna redskap och metoder för att analysera och visualisera urbana sammanhang. Detta arbete genomförs och redovisas i form av övningsuppgifter med nära anknytning till gestaltningsuppgiften i kursen ASBN01 Stadsbyggnad: Stadsåterbruk (18 hp).

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.